Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen

Geachte leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Anloo stond gepland op donderdag 16 april
2020. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering voorlopig uit te stellen in verband met het
Corona-virus. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zouden we afscheid nemen van Bert Knijp als
voorzitter en Marleen Völlink als penningmeester. Jacqueline Steinmetz heeft zich aangediend als
kandidaat. Het bestuur is nog op zoek naar een tweede kandidaat. Kandidaat-bestuursleden of
tegen-kandidaten kunnen zich tot 15 april 2020 aanmelden via dorpsbelangenanloo@gmail.com. Graag
willen wij u vragen om het huidige bestuur te machtigen de nieuwe bestuursleden te benoemen, gezien
de bijzondere situatie.

Het Bestuur

 

Het verslag van de jaarvergadering van 14  april 2019 is hier beschikbaar.


AGENDA  Jaarvergadering 2020

1. Opening en rondgaan presentielijst
2. Ingekomen stukken en mededelingen
     – Volgens afspraak leggen diverse verenigingen hun financieel jaarverslag ter inzage tijdens
       de jaarvergadering.*
3. Verslag jaarvergadering 4 april 2019
4. Jaarverslag 2019/2020 (secretaris)
5. Financieel jaarverslag 2019/2020 (penningmeester)
6. Verslag kascommissie (Froukje Bruins en Rob Abel)
     – Benoeming nieuw kascommissielid/leden
     – Decharge penningmeester
7. Bestuurswisseling:
    Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Bert Knijp en Marleen Völlink Kandidaten: Jacqueline Steinmetz
    en vacature**
8. Contributieverhoging
     – Het bestuur stelt haar leden voor om de contributie te verhogen naar € 10,00
9. Nieuws uit de bestuurscommissies
10. Dorpsnieuws
11. Rondvraag
12. Anloo Vergroent – duurzame energie
13. Afsluiting

* Hieronder wordt verstaan: clubs/stichtingen/verenigingen die geen eigen ledenvergadering (kunnen)
   houden.
** Kandidaat-bestuursleden kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld bij het
    bestuur.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.