Dorpsbelevingsonderzoek

Na een uitgebreide studie van de Dorpsomevingsplan (DOP) die in 2005 mede werd opgesteld door een betrokken groep dorpsbewoners, besloot het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

De uitgebreide rapportage (DOP) was inmiddels bijna 20 jaar oud en bevatte weliswaar een schat aan waardevolle informatie, maar of die gegevens nog actueel waren was niet duidelijk.
Tevens vroeg Dorpsbelangen zich af wat in de tussenliggende periode is gebeurd met de knelpunten. En daarbij speelde de vraag: hoe staan de huidige bewoners van Anloo daarin?
En tot slot, los van al die vragen over toen, wil het nieuwe bestuur met een moderne visie de komende jaren hun vrijwilligerswerk binnen Anloo vormgeven.

Naar aanleiding van een oproep van de BOKD (het Drentse netwerk van en voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen), werden gesprekken gevoerd en voortvarend actie ondernomen.
Binnen een maand na het contact met de BOKD was de planning gereed en liepen de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstijn door Anloo om de enquête aan de bewoners huis aan huis aan te reiken.

Anloo was voor de hogeschool het 42e dorp waarvoor door de eerstejaars studenten van de studie Management van de Leefomgeving een enquête werd gemaakt en rondgebracht.
De enquête kwam mede tot stand door interviews die de studenten hielden met een representatieve groep inwoners.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft de groep studenten de enquêteresultaten in het dorpshuis gepresenteerd.
Ruim 30 aanwezigen luisterden naar de studenten die vertelden hoe de enquêtevragen tot stand kwamen, hoe de analyse is verlopen en wat het eindresultaat is.
Hoe betrokken de aanwezigen waren, bleek wel uit de quizvragen en stellingen over het dorp (school, Homanshof, verkeer, toerisme etc. ) die tussendoor door de studenten werden gesteld. Er werd van gedachten gewisseld, gediscussieerd, maar ook gelachen.

Student Nina Faber, die de avond als een ware routinier aan elkaar praatte, reikte na de presentaties de eindrapportage officieel uit aan de voorzitter van Dorpsbelangen, Jacqueline Steinmetz.
Bijgevoegd was een flinke stapel briefjes waarop de geënquêteerden konden aangeven of zij vrijwilligerswerk willen doen. Een mooi ‘cadeautje’ waar Dorpsbelangen ook zeker mee aan het werk gaat.

AED-training 2022 succesvol

Een minimum leeftijd van 18 jaar wordt algemeen in Nederland gehanteerd voordat iemand als burgerhulpverlener kan worden ingezet. Daar had onze jongste deelnemer van de AED-training geen boodschap aan: je kan de lesstof maar alvast geleerd hebben! En met succes ging deze dertienjarige student gecertificeerd huiswaarts.

 Er waren meer jongeren die zich de algemene veiligheid in Anloo aantrekken en besloten hadden zich aan te melden voor de AED-training. Dat feit is hoopvol en duidt er op dat ook onder de jongvolwassenen het besef leeft dat elke minuut telt als het gaat om de inzet van een AED.

Al met al hebben op 25 oktober en 1 november jl. ruim 25 vrijwilligers uit Anloo tijd vrij gemaakt om zich te laten scholen door trainer Jaap Harttekamp. Een doorgewinterde docent is Jaap; hij traint diverse bedrijven en organisaties in het hele land op dit gebied.

Vrijwel alle vrijwilligers hebben zich na ontvangst van het certificaat aangemeld bij hartslag.nu. Dit is de organisatie die na het bellen van 112 de alarmering op zich neemt en zorgt dat na een melding de taken over de AED-hulpverleners worden verdeeld.  

Deze taak is een relatief korte: zorgen dat het slachtoffer de beste zorg krijgt voordat de ambulancemedewerkers het overnemen. Dit duurt in het gunstigste geval niet langer dan zes minuten. Maar wel heel essentiële minuten!

Voor 2022 is de zorg rond de AED in het dorp even klaar. Het apparaat is operationeel en de burgerhulpverleners zijn opgeleid om de AED te bedienen. Rest het maandelijks controleren van de stand-by-batterij en de accu. Dat doen de leden van de Werkgroep AED die alle zorg van de Vereniging Dorpsbelangen uit handen neemt.

En voor 2023 staat een AED-sponsoractie op de agenda. Hoe die vorm krijgt is nog niet helder, maar dat het nodig is, is zeker. De scholing en onderhoud/vervanging kan namelijk niet zonder bijdragen van enthousiaste sponsoren.

Heb je vragen over de AED, wil je sponsoren of wil je een AED-cursus volgen, neem dan contact op via de mail: aeddorpsbelangenanloo@gmail.com.