Privacyverklaring

Vereniging Dorpsbelangen Anloo is de eigenaar van deze website, www.anloo-info.nl. Via de website worden persoonsgegevens verwerkt. Vereniging Dorpsbelangen Anloo acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt worden streng in acht genomen. Door de AVG heb je verplichtingen bij het verwerken van persoonsgegevens. Gebruikers moeten weten welke gegevens worden bewaard en kunnen voor zichzelf op komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Ze kunnen bijvoorbeeld inzage vragen in opgeslagen data, of een eerder gegeven toestemming intrekken. De Europese privacywet geldt voor alle  organisaties die persoonsgegevens verwerken van klanten, personeel of andere personen uit de EU. De wet geldt ook voor scholen, zorginstanties, verenigingen en stichtingen.

Dat betekent dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Vereniging Dorpsbelangen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van het contactformulier op onze website of het invullen van een schriftelijke machtiging laat je persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam en voorletters, aanhef.
  • Adres
  • E-mailadres
  • Het door jou ingevulde machtigingsformulier voor het innen van de contributie
  • Bankrekeningnummer in het geval van het afgeven van een machtiging voor het innen van de contributie

Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Attenderingsservice

Als je je hebt opgegeven voor de attenderingsservice dan worden je gegevens bewaard totdat je je voor deze service hebt afgemeld. Dat kan na ontvangst van iedere attenderingsmail of door een dergelijk verzoek in te dienen via het contactformulier.

Publicatie

Wij publiceren jouw gegevens niet. Van de op onze website getoonde foto’s kunnen de personen die daarop staan niet zonder onevenredige inspanning worden geïdentificeerd.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Wel zijn op onze site social-media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens. Bestuursleden van Dorpsbelangen alsmede de webmaster van deze site hebben toegang tot de bovenvermelde gegevens, welke zij schriftelijk of op digitale gegevensdragers hebben vastgelegd.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens van 31 oktober 2017. In lijn daarmee hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met de informatie die wordt verzameld bij uw website bezoek. We hebben ‘gegevens delen’ laten uitzetten. Tot slot maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de informatie verkregen met Google Analytics.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken: wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Doel registratie persoonsgegevens

Het registreren van de persoonsgegevens heeft uitsluitend tot doel het goed laten functioneren van de vereniging, waaronder het innen van contributie en een juiste communicatie in de breedste zin van het woord.

Bewaartermijn gegevens

Dorpsbelangen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Maatregelen bij een mogelijk datalek

De bestuursleden en webmaster zijn op de hoogte van de te volgen procedures in het geval van een datalek. In het geval van de constatering van een datalek zullen wij dit volgens de geldende procedures melden bij de autoriteit persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, beperking van verwerking en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier op deze website. U bent zelf verantwoordelijk voor doorgeven van mutaties in je (contact-)gegevens.

Reacties zijn gesloten.