Dorpsbelangen

De vereniging Dorpsbelangen Anloo is opgericht op 2 maart 1979. De doelstelling is de behartiging van de belangen van het dorp Anloo en haar inwoners. Hierbij kunt u denken aan het in stand houden van het dorpsgezicht en de direct daarbij behorende omgeving, verkeers- en vervoersaangelegenheden, onderwijs, voorzieningen en dienstverleningen.
Dit alles kan niet zonder u als lid.
Wanneer u zaken wilt inbrengen bent u van harte welkom op de maandelijkse bestuursvergadering, waarvan het eerste half uur altijd openbaar is. De actuele vergaderdata worden gepubliceerd in het Dorpsnieuws.
Wilt u zich aanmelden voor een van de werkgroepen, wilt u daar meer informatie over of wilt u vrijwilliger worden bij de organisatie van een van onderstaande activiteiten, dan  kunt u contact opnemen met het secretariaat.
U bent van harte welkom!

Activiteiten:

 • Overleg met de contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze
 • Uitgave van het Dorpsnieuws, het maandelijkse mededelingenblad (m.u.v. juli en augustus) en een agenda voor het dorp Anloo, waarin de plaatselijke verenigingen en particulieren hun activiteiten kenbaar kunnen maken
 • Het in stand houden van de website www.anloo-info.nl
 • Organisatie van het jaarlijkse paasvuur en de tweejaarlijkse Hemmeldag
 • Beheer dorps-AED, uitgifte dorpsvlag en verhuur partytent

Overige activiteiten:

 • O.a. het aanleggen van de wandelroute en het onderhouden van de bankjes genaamd Anloër omloopje
 • Organisator van de werkgroep Verkeersveiligheid in Anloo
 • Dialoog en samenwerking met omliggende Dorpsbelangen Gasteren en Anderen
 • Organisator van de werkgroep Onderwijs in Anloo, ter bevordering van het basisonderwijs in Anloo
 • Organisator van de werkgroep Woonwensen Anloo
 • Lid van de BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen

Het bestuur bestaat uit 5 personen en deze worden gekozen uit de plaatselijke bevolking van Anloo. Het bestuur komt elke maand (m.u.v. juli en augustus) voor vergadering bijeen, meestal in het dorpshuis te Anloo. Het eerste half uur (van 20.00-20.30 uur) is openbaar en hebben inwoners van Anloo de mogelijkheid zaken in te brengen.
Eén maal per jaar in maart wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de vereniging aan de leden rekening en verantwoording aflegt. Klik hier voor het laatste verslag.

In november van elk jaar is er een vergadering , het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor alle verenigingen in het dorp worden uitgenodigd.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Henk Muller
Secretaris: Marile Bisschop
Penningmeester: Jacqueline Steinmetz
Bestuurslid: vacature
Bestuurslid: Peter Edelman

Contributie:
Om lid te worden van de vereniging kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, waarna u een machtigingsformulier ontvangt (of download het formulier hier). De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00. U kunt de contributie ook jaarlijks zelf overmaken. Het bankrekeningnummer is NL39RABO0302925406 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Anloo.

Voor vragen of informatie:
Secretariaat Vereniging Dorpsbelangen Anloo:
e-mail adres : dorpsbelangenanloo@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.