Dorpsbelangen

De vereniging Dorpsbelangen Anloo is opgericht op 2 maart 1979. De doelstelling is de behartiging van de belangen van het dorp Anloo en zijn inwoners. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het in stand houden van het originele dorpsgezicht en de direct daarbij horende omgeving, verkeers- en vervoersaangelegenheden, onderwijs, voorzieningen en dienstverleningen enzovoorts… Maar dit alles kan niet zonder u als lid. Wanneer u zaken wilt inbrengen bent u van harte welkom op het eerste openbare half uur van de maandelijkse bestuursvergadering. De actuele datum hiervan kunt u in elk Dorpsnieuws terugvinden.
Wilt u zich opgeven voor een van de werkgroepen of  wilt u daar meer informatie over, of wilt u vrijwilliger worden bij de organisatie van een van onderstaande activiteiten, dan  kunt u contact opnemen met het secretariaat.
U bent van harte welkom!

Activiteiten:

  • Regelmatig overleg met de contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze
  • Uitgave van Dorpsnieuws, het maandelijkse mededelingenblad (m.u.v. juli en augustus) en een agenda voor het dorp Anloo, waarin de plaatselijke verenigingen en particulieren hun activiteiten kenbaar kunnen maken
  • In stand houden van deze website www.anloo-info.nl
  • Organisatie van het jaarlijkse paasvuur en de tweejaarlijkse Hemmeldag

Overige activiteiten:

  • O.a. het aanleggen van de wandelroute en het onderhouden van de bankjes genaamd ‘Anloër omloopje
  • Organisator van de werkgroep Verkeersveiligheid in Anloo
  • Dialoog en samenwerking met omliggende Dorpsbelangen Gasteren en Anderen
  • Organisator van de werkgroep Onderwijs in Anloo, ter bevordering van het basisonderwijs in Anloo
  • Lid van de BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen

Het bestuur bestaat uit 5 personen en deze worden gekozen uit de plaatselijke bevolking van Anloo. Het bestuur komt elke maand (m.u.v. juli en augustus) voor vergadering bijeen in het dorpshuis te Anloo. Het eerste half uur (meestal van 20.00-20.30 uur) is openbaar en hebben inwoners van Anloo de mogelijkheid zaken in te brengen.
Eén maal per jaar in maart wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de vereniging aan de leden rekening en verantwoording aflegt. Klik hier voor het verslag van de vergadering van vorig jaar.

In november van elk jaar is er een vergadering , het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor alle verenigingen in het dorp worden uitgenodigd.

Bestuurssamenstelling:
Vacature, voorzitter
Yvonne Speelman, secretaris
Jacqueline Steinmetz, penningmeester
Roelof Oosterlaan, wnd. voorzitter/bestuurslid
Meyke Beekman, bestuurslid

Contributie: de jaarlijkse contributie bedraagt momenteel € 10,00. Het bankrekeningnummer is NL39RABO0302925406 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Anloo.

Wij komen 1x per jaar bij u langs, u kunt ook een machtiging tot automatische betaling afgeven indien dat uw voorkeur heeft.

Voor vragen of informatie:
Secretariaat Vereniging Dorpsbelangen Anloo:
p/a Anderenseweg 2  9467 PG  Anloo
Tel: 0592-271387 of  Mobiel : 06-21910145
e-mail adres : dorpsbelangenanloo@gmail.com

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.