Oud papier

Zoals in het Dorpsnieuws aangekondigd, gaan ouders van OBS Anloo op maandag 29 juni as. vanaf 18.30 uur weer oud papier ophalen in Anloo. Zware of grote dozen worden meestal met z’n tweeën in de kraakwagen gegooid. In verband met de maatregelen door het corona-virus kan dat nu niet!

Zou u er voor willen zorgen dat de dozen niet te zwaar zijn en door 1 persoon in de kraakwagen gegooid kunnen worden. Dozen die toch te zwaar zijn, laten wij staan!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Na de vakantie wordt het oud papier weer gehaald op maandag 24 augustus 2020.

OR OBS Anloo

Corona-veilig recital in De Speulkoel Anloo

In februari van dit jaar, toen de Coronapandemie was uitgebroken, werden er strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding zo goed mogelijk te voorkomen. Voor velen, maar zeker ook voor professionele artiesten, had dit enorme gevolgen. Alle evenementen werden verboden en optredens voor publiek, hun passie, waren in één klap onmogelijk. En hun inkomsten vielen compleet of grotendeels weg. Ook stichting Rondom Magnus zag zich genoodzaakt het gehele zomerprogramma in De Speulkoel in Anloo te schrappen, in nauw overleg met alle gecontracteerde groepen en gezelschappen.

Maar waar een wil is, is een weg: op beperkte schaal blijkt het toch mogelijk om te kunnen optreden mèt inachtneming van de veiligheidsrichtlijnen. We zijn heel blij dat we in openluchttheater De Speulkoel zo’n mogelijkheid hebben gevonden. Met drie musici op het ruime podium en met een beperkt aantal bezoekers kan de 1,5 meter richtlijn goed worden gerespecteerd.

Op donderdagavond 2 juli wordt een recital verzorgd door een trio, bestaande uit de violisten Caroline Babendererde en  Roswitha Devrient en altviolist Maarten Jansen. Op het programma staan werken van onder meer Vivaldi, Pachelbel en Dvorak. Het programma begint om 19.30 uur en duurt een uur.

Caroline Babendererde

U kunt plaatsen reserveren voor dit bijzondere recital door uiterlijk dinsdagavond 30 juni een mail te sturen aan info@rondommagnus.nl, met uw naam, adres en telefoonnummer. In verband met de geldende beperkingen mogen we maximaal vijftig toeschouwers toelaten. U krijgt een bevestiging van uw aanmelding, met verdere aanwijzingen omtrent parkeergelegenheid etcetera. Er is géén geen catering en er zijn geen toiletten aanwezig. U dient dus te komen met volle maag en lege blaas.

Omdat de betrokken artiesten zo blij zijn weer te kunnen optreden voor publiek wordt er geen entree gevraagd. Maar er staat natuurlijk wel een ‘melkbus’ klaar voor uw goede gaven.

 

75 jaar vrijheid in Anloo

De geplande festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding kunnen niet doorgaan dit jaar. Maar op kleine schaal is mogelijk:

 4 mei

  • De burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze hebben een bloemstuk gelegd bij het verzetsmonument bij het onderduikershol en een toespraak gehouden. Beelden daarvan zijn te vinden op de website van de gemeente aaenhunze/75jaarvrijheid en op deze website.
  • Tot zonsondergang kunnen vlaggen halfstok worden gehangen.
  • Aansluitend aan de twee minuten stilte luidt de klok van de Magnuskerk 75 keer.

5 mei

  • Vlaggen kunnen voluit wapperen!
  • De bevrijdingsboom wordt versierd.
  • Aan de zuidkant van de Magnuskerk worden gedichten opgehangen over vrijheid en bevrijding. Ze blijven een poosje, zodat er alle tijd is ze te bekijken. Heeft u ook een mooi gedicht of wilt u meehelpen? Mail dan karin@bbkk.demon.nl
  • Vanaf 15 uur speelt Doewe Kraster, één van de organisten van de Magnuskerk, orgel. De zijdeur van de kerk staat open, zodat de muziek buiten goed te horen is. U kunt niet naar binnen. Wilt u buiten onderling gepaste afstand houden?
  • Om 17 uur luidt opnieuw de klok 75 keer. Wie dat wil, kan met de buren afspreken om vanuit de eigen voortuin een glas te heffen op 75 jaar vrijheid.

 

4 mei, door de gemeente en door het Oranje comité Anloo zijn bloemstukken gelegd bij het monument in het Evertsbos.

   

Aa en Hunze – 75 jaar vrijheid

Op 12 en 13 april dit jaar was het precies 75 jaar geleden dat de gemeente Aa en Hunze door geallieerde troepen werd bevrijd. 75 jaar vrijheid zou groots worden herdacht en gevierd en samen wilden we stil staan bij wat er toen is gebeurd en welke verliezen er zijn geleden om samen de oorlogsslachtoffers te kunnen herdenken. We zouden onze vrijheid uitbundig vieren met tal van activiteiten. Maar helaas, door de strenge beperkende maatregelen, mocht het niet zo zijn. Toch vond de gemeente Aa en Hunze  dat we dit moment niet ongemerkt voorbij konden laten gaan.

De gemeente heeft daarom tussen 9 en 13 april 2020 op 4 plaatsen (Anloo, Gasselternijveen, Gieten en Rolde) kransen gelegd, ook bij het monument in het Evertsbos. De kransleggingen zijn gedaan door de burgemeester en wethouders, zonder verder publiek. Hiervan is een filmpje gemaakt.

Deze herdenking staat los van de Dodenherdenking op 4 mei.

Onthullend boek over de NSB in Anloo

In de zomer van dit jaar is de publicatie voorzien van het boek “Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB”. Het boek schetst een onthutsend beeld van de innige verstrengeling tussen boerenbeweging en nationaalsocialisme in de voormalige gemeente Anloo. Dwarsverbindingen met de Drentse buurgemeenten Zuidlaren, Vries, Gieten en Rolde worden eveneens belicht.
Belangstellenden kunnen dit boek bij voorintekening voor € 18,50 (exclusief eventuele verzendkosten) bestellen. Na publicatie zal het boek € 22,50 gaan kosten.

Meer info…

Magnuskerk luidt torenklok zo beperkt mogelijk

De Magnuskerk luidt op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken, iedere woensdagavond om 19.00 uur de torenklok. Voorlopig tot en met 1 april (zie onder).
In de laatste weken zijn er veel begrafenissen geweest waardoor de klok ook vaak klonk. Het luiden van de klok in tijden van verdriet en nood hoort bij het dagelijks maatschappelijk leven in een dorp met een oude kerk. Maar sommige mensen ervaren dat als overlast hebben we gemerkt en dat
spijt ons zeer. We hebben daarom besloten het luiden van de klok op woensdagavond 1 april in te korten om zo min mogelijk overlast te geven.

Namens de kerkenraad van de Magnuskerk, Antheunis Janse, scriba.


Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!


 

Verzoek om mee te werken aan een onderzoek over ons dorp

Mijn naam is Duco Spakman. Ik ben student aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik culturele geografie studeer. Voor mijn masterscriptie doe ik onderzoek naar de ervaringen van de bewoners in het Drentsche Aa-gebied. Ik ben benieuwd hoe u over het dorp waar u woont en de directe omgeving denkt en hoe gehecht u bent aan die omgeving.

Mijn onderzoek kan dus niet plaatsvinden zonder vragen te stellen aan de bewoners. Mijn verzoek is dan ook om een korte enquête in te vullen, zodat ik uw ervaringen kan meenemen in het onderzoek. Het invullen duurt ongeveer vijf minuten. U kunt de enquête digitaal in vullen via uw computer, telefoon of tablet. Uiteraard is de enquête anoniem. Alleen ikzelf en mijn twee begeleiders zullen de gegevens kunnen inzien.

De conclusies van het onderzoek deel ik graag met u en de beleidsmedewerkers van het dorp. Met uw hulp hoop ik dus bij te dragen aan de leefbaarheid van de dorpen en de natuur van het Drentsche Aa-gebied, om het gebied zo nóg waardevoller te maken!

Link naar de vragenlijst: bit.ly/surveydrenthe2020

Bij vragen over het onderzoek hoor ik graag van u!

Bedankt en vriendelijke groeten,

Duco Spakman / d.spakman.1@student.rug.nl

Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen

Geachte leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Anloo stond gepland op donderdag 16 april
2020. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering voorlopig uit te stellen in verband met het
Corona-virus. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zouden we afscheid nemen van Bert Knijp als
voorzitter en Marleen Völlink als penningmeester. Jacqueline Steinmetz heeft zich aangediend als
kandidaat. Het bestuur is nog op zoek naar een tweede kandidaat. Kandidaat-bestuursleden of
tegen-kandidaten kunnen zich tot 15 april 2020 aanmelden via dorpsbelangenanloo@gmail.com. Graag
willen wij u vragen om het huidige bestuur te machtigen de nieuwe bestuursleden te benoemen, gezien
de bijzondere situatie.

Het Bestuur

 

Het verslag van de jaarvergadering van 14  april 2019 is hier beschikbaar.


AGENDA  Jaarvergadering 2020

1. Opening en rondgaan presentielijst
2. Ingekomen stukken en mededelingen
     – Volgens afspraak leggen diverse verenigingen hun financieel jaarverslag ter inzage tijdens
       de jaarvergadering.*
3. Verslag jaarvergadering 4 april 2019
4. Jaarverslag 2019/2020 (secretaris)
5. Financieel jaarverslag 2019/2020 (penningmeester)
6. Verslag kascommissie (Froukje Bruins en Rob Abel)
     – Benoeming nieuw kascommissielid/leden
     – Decharge penningmeester
7. Bestuurswisseling:
    Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Bert Knijp en Marleen Völlink Kandidaten: Jacqueline Steinmetz
    en vacature**
8. Contributieverhoging
     – Het bestuur stelt haar leden voor om de contributie te verhogen naar € 10,00
9. Nieuws uit de bestuurscommissies
10. Dorpsnieuws
11. Rondvraag
12. Anloo Vergroent – duurzame energie
13. Afsluiting

* Hieronder wordt verstaan: clubs/stichtingen/verenigingen die geen eigen ledenvergadering (kunnen)
   houden.
** Kandidaat-bestuursleden kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld bij het
    bestuur.

Activiteiten NL Doet uitgesteld!

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de vereniging Dorpsbelangen Anloo, conform het verzoek van de landelijke coördinatie van NLdoet besloten ook de activiteiten in Anloo van aanstaande  zaterdag 14 maart helaas te moeten uitstellen.

We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Roelof Oosterlaan, namens Dorpsbelangen Anloo