DOP Anloo

In 2005 is er voor Anloo een dorpsomgevingsplan opgesteld, de zogenaamde DOP.

In het kader van “Plattelandsvernieuwing nieuwe stijl” heeft de vereniging Dorpsbelangen in samenwerking met de vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in 2005 het initiatief genomen bij bewoners te inventariseren wat de wensen en ideeën zijn over de ruimtelijke ontwikkeling van het dorpsgebied. Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen waren het dorpslandschap, verkeer en wegen, maar ook toerisme, horeca en dorpshuisvoorzieningen zijn de revue gepasseerd.

Verschillende groepen gingen, onder leiding van genoemde verenigingen, met elkaar in overleg en discussieerden over diverse onderwerpen die op dat moment voor de bewoners belangrijk waren en die naar hun idee aandacht behoefden (ditzelfde proces vond ook plaats in Gasteren en Anderen in dezelfde periode). Zo ontstond er een DOP, die nog steeds voor een ieder is in te zien via de website van Dorpsbelangen, anloo-info.nl.

Omdat het huidig bestuur van Dorpsbelangen geheel nieuw is in samenstelling, is ter verbreding van de kennis over ons mooie Anloo en de omgeving de DOP opnieuw ter tafel gekomen. In het zomerreces hebben de bestuursleden de DOP bestudeerd en met elkaar besproken welke onderwerpen er nog actueel zijn, aandacht behoeven en welke misschien weer eens opnieuw op de agenda moeten worden gezet.

Geconcludeerd is dat er eigenlijk niet zo heel veel is veranderd qua aandachtspunten. Er zijn naar aanleiding van de DOP veel zaken opgepakt, zoals het verbouwen van het dorpshuis, het herstellen van de Speulkoel, het instellen 30 km-zone etc.

Maar het blijft een feit dat constante aandacht uitgaat naar de volgende punten:

  • het dorpshuis (is verbouwd, maar zijn er misschien aanvullende wensen);
  • verkeersproblematiek (parkeren in en rond het dorp, hardrijders en sluipverkeer);
  • ontwikkeling nering (winkeltjes, horeca, streekproducten);
  • ontwikkeling dagrecreatie (Anloo is toegangspoort NBEL);
  • behoud dorpskarakter (Homanshof en beschermd dorpsaanzicht);
  • woonwensen (creëren woonmogelijkheden voor ouderen en starters);
  • de rol van de boeren bij natuurbeheer en landschapsontwikkeling.

Het bestuur van Dorpsbelangen is in overleg met de BOKD om te bekijken hoe in samenwerking met de inwoners van Anloo de bijna 20 jaar geleden zo grondig opgestelde DOP nieuw leven ingeblazen kan worden.
In elk geval kunnen er gerealiseerde punten van de oude actielijst af. Maar er zijn zeker ook nieuwe zaken die aandacht behoeven en die samen met de inwoners van Anloo kunnen worden aangekaart en opgepakt. En voor deze nieuwe onderwerpen hebben wij uw ideeën en suggesties nodig, want met uw hulp maken wij Anloo klaar voor de toekomst. 

De DOP is te downloaden via onderstaande linkjes (NB. de PDF-documenten zijn erg groot dus heb geduld bij het downloaden):

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Fijn als u wilt meedenken! Uw suggesties ontvangen wij graag via dorpsbelangen@gmail.com.

Vereniging Dorpsbelangen Anloo

Reacties zijn gesloten.